Legal

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een optie en geldigheidstermijn bevatten dewelke uitdrukkelijk door ons bepaald zijn. Om ons te verbinden, moet elke zaak, zelfs indien zij behandeld werd door onze agenten, schriftelijk door ons worden bevestigd. Verbintenissen van welke aard ook dewelke aangegaan werden door een aangestelde van YHY BVBA zijn slechts geldig na bevestiging ervan door een gedocumenteerd gevolmachtigde (voorlegging publicatie B.S.) ervan.
 2.  Door het enkele feit van bestelling, aanvaardt de contractant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden die het contract beheersen en waarvan enkel kan afgeweken worden bij uitdrukkelijk geschreven overeenkomst. Vanaf dan wordt afstand gedaan van de toepassing van zijn eigen (algemene) contractvoorwaarden. Aanvaarding van de offerte houdt in dat de andere partij afstand doet van de toepassing van de bepalingen van zijn algemene of specifieke voorwaarden, zelfs indien deze vermelden alleen geldig te zijn.
 3. De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, lading en vervoer en deze van onze leveranciers.
 4. Niettegenstaande elke aanwijzing daaromtrent van bijzondere marktvoorwaarden, is uitdrukkelijk overeengekomen dat de termijnen steeds louter als richtlijn werden gegeven en dat zij, bij vertraging, aan de contractant geen enkel recht verlenen op schadevergoeding, boete of vernietiging. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken bij uitdrukkelijke geschreven voorafgaande overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke geschreven overeenkomst, behouden wij ons het recht voor de werken uit te voeren in één of meerdere keren, naar onze voorkeur.
 5. De goederen blijven, ongeacht of zij reeds zijn afgeleverd, eigendom van YHY bvba totdat volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgehad. Bij gebrek aan betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te komen ophalen. Voor de eigendomsovergang als in het vorige lid bedoeld is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen in bewaring te geven, te wijzigen, te vervreemden of ten behoeve van derden met persoonlijke of zakelijke rechten te bezwaren, dan wel anderszins hierover te beschikken. Behoudens anders sluitende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte goederen totdat zij volledig betaald zijn met inbegrip van rente en kosten. De goederen, kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven. Indien de prijs of de overeengekomen afbetalingen niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken en bij de afnemer nog aanwezige goederen op te eisen tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.
 6. Het risico met betrekking tot de goederen over op het ogenblik van de verkoop.
 7. Wij zullen de door ons verkochte goederen voor zover daarvoor geen hierna vermelde bijzondere regeling geldt, vervangen door goederen voor zover mogelijk van dezelfde soort, in gelijke hoeveelheden en/of formaten, indien de afnemer ons in staat gesteld heeft een deugdelijk onderzoek in te stellen (cfr. Artikel 11) en bij dat onderzoek gebleken is dat de goederen, binnen de geldende waarborgtermijn, niet hebben voldaan aan de eisen die redelijkerwijs gesteld mogen worden. Behoudens de verplichting tot vervanging of herstelling zoals hierboven omschreven, zijn wij tot geen enkele schadevergoeding gehouden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of de toepassing van een schadevergoeding wegens te late levering of te late uitvoering van diensten. Het betreden van onze gebouwen en terreinen gebeurt op eigen risico. Bijgevolg kunnen wij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor letsels of schade als gevolg van ongevallen die zich op onze terreinen of in onze gebouwen voordoen. Ook niet als die gevolgen pas later zichtbaar worden. YHY bvba kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien de verkochte goederen niet voldoen aan de eigenlijke doelstelling van de klant Software- en virus problemen vallen nooit onder garantie. Software die niet door ons ontwikkeld werd valt niet onder garantie. Defecte systemen en onderdelen moeten voor herstelling teruggebracht worden in de onbeschadigde verpakking waarin ze zich bevonden bij aflevering van het toestel. Zonder deze originele en onbeschadigde verpakking vervalt alle garantie. Onderdelen en/of systemen die door ons of de fabrikant verzegeld werden en waarvan dit zegel beschadigd of verwijderd werd vallen niet meer onder de gegeven garantie. Bij de eventuele zelf – herstelling door een leek, of bij verkeerd gebruik van de goederen vervalt alle garantie. Bij het testen van een teruggebracht systeem kan de data op de harde schijf of enig ander medium verloren gaan. YHY bvba neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor het verdwijnen van data. Maak dus steeds eens back-up van uw data voordat u uw toestel binnen brengt. Toestellen die door verkeerd gebruik of door gebruik in een vochtige of stoffige omgeving defect geraken vallen niet onder garantie.
 8. Alle betalingen dienen te gebeuren op de zetel van YHY bvba, netto zonder disconto, contant bij overeenkomst, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in de orderbevestiging.De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de hierna vermelde intresten en vergoedingen. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is er een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het openstaande saldo, met een minimumintrest zoals volgt uit de bepalingen van artikel 5 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zal het openstaande saldo van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning, verhoogd worden met 15 % op bedragen lager dan € 2.500,00 en met 10% op bedragen hoger dan € 2.500,00 ten titel van forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 250,00 en te verhogen met de gemaakte kosten met betrekking tot de invordering van de schuldvordering, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 WBBH. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt standaard €12,50 administratiekosten aangerekend om de opvolging en extra werkzaamheden met betrekking tot het openstaande bedrag te dekken. In geval van annulering van de opdracht is de opdrachtgever gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op de contractprijs, te verhogen met de waarde van hetgeen op het ogenblik van de annulatie reeds uitgevoerd is en/of verschuldigd is aan de toeleveranciers van YHY bvba.
 9. Elke laattijdige betaling of nakoming van één van de essentiële verplichtingen van de contractant maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
 10. Wij hebben het recht om in de loop van de uitvoering van een werf of van een koop, de leveringen te schorsen of de aanneming te annuleren naar onze keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen van de contractant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulatie is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de contractant.
 11. Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de contractant de bevoegdheid om de betaling van het gehele factuurbedrag, zelfs niet van een gedeelte ervan, te schorsen of uit te stellen. Bovendien dienen deze klachten te worden gericht en toekomen aan YHY bvba binnen de 7 dagen en zulks bij aangetekend schrijven na het verrichten van de werken of verzending van de factuur, zoniet zijn deze laattijdig. Als er gebreken of opmerkingen worden geformuleerd dan moet dat op straffe van verval worden gesignaleerd binnen de week na de uitvoering van de werken. Bovendien moet binnen die week ook het nodige worden gedaan teneinde deze tegensprekelijk te laten vaststellen binnen de kortst mogelijke termijnen, kosten hiervan zijn lastens de contractant. YHY bvba engageert zich om deze vaststellingen te aanvaarden en bij te wonen mits:
 12. Zij daar tijdig (uiterlijk 48 uur voor de expertise) en per mail, fax of aangetekend schrijven van in kennis gesteld wordt.
 13. Er beroep wordt gedaan op een erkend gerechtsdeskundige. De contractant is verplicht deze minnelijke geschillenregeling te volgen en te doorlopen alvorens deze zich op ontvankelijke wijze kan wenden tot een rechtbank.
 14. Elke annulering, zelfs gedeeltelijk, vanwege de contractant vereist ons geschreven akkoord omtrent de annulering op zich en diens voorwaarden. Zo niet wordt artikel 5 toegepast.
 15. De ontbinding van onderhavig contract door de contractant voor om het even welke reden brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling mee:
 16. de onmiddellijke teruggave, op kosten van de contractant, van de geleverde en nog niet verbruikte goederen, terwijl de contractant ons de mogelijkheid verzekert en ons machtigt de goederen onmiddellijk te laten afhalen en hiervoor toelating verleent elke plaats waar de goederen zich bevinden, binnen te gaan;
 17. de verplichting van de contractant om ons te vergoeden voor elke voorzienbare of onvoorzienbare schade door ons geleden om reden van of ten gevolge van de ontbinding.
 18. De ontbinding van het contract kan door ons worden nagestreefd in geval van niet naleven door de contractant van zijn essentiële verplichtingen, in geval van faillissement, neerleggen van verzoek tot concordaat, opschorting van betaling, beslag op onze goederen.
 19. Toeval of overmacht geeft ons het recht gedeeltelijk of volledig de uitvoering van het hele of een deel van het contract op te schorten, zonder om het even welk soort vergoeding. Bij toepassing van onderhavig artikel worden beschouwd als of gelijkgesteld met overmacht, inzonderheid: oorlog, mobilisatie, staat van belegering, opstand, onlusten op de openbare weg, blokkades, contingentering, gedeeltelijke of algemene stakingen -van sociale, politieke of andere oorsprong-legale of wilde, lock-out, epidemie, staat van quarantaine, slechte weersomstandigheden -die al dan niet worden beschouwd als nationale ramp-, brand, explosie, overstroming, vernieling van machines, in België of in het buitenland, in de fabrieken van onze leveranciers of bij alle andere van deze laatsten, met ernstige invloed op de vervaardiging, de voorraad, de behandeling of het transport van de koopwaar of van grondstoffen noodzakelijk voor hun fabricatie.
 20. De nietigheid van één van de clausules van de algemene voorwaarden brengt niet de nietigheid van de overeenkomst met zich mee. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als die welke nietig werd verklaard
 21. Onderhavig contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen betreffende interpretatie, geldigheid of uitvoering van onderhavig verkoopcontract behoren uitdrukkelijk tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Hasselt. Wissels brengen noch vernieuwing noch afbreuk met zich mee van deze formele clausule betreffende toewijzing van bevoegdheid, zelfs al woont de contractant elders. De verkoper behoudt zich het recht voor om de zaak in te leiden in het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de contractant.
 22. Tenzij op schriftelijke vraag van de klant de samenwerking niet wordt verdergezet na de periode van de jaarovereenkomst wordt deze overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een periode van één jaar. Deze vraag dient YHY bvba per gewone brief of e-mail te bereiken ten minste één maand voor het verstrijken van de einddatum van de jaarovereenkomst.
 23. YHY bvba behoudt zich het recht voor te allen tijde de samenwerking stop te kunnen zetten mits gegronde deontologische, ethische of morele redenen die niet in overeenstemming kunnen gebracht worden met haar interne bedrijfswaarden en deontologische gedragscode. In voorkomend geval zal er een afrekening plaatsvinden op basis van de gepresteerde dagen aan het overeengekomen tarief.
 24. De klant verbindt zich ertoe direct noch indirect werknemers of ex-werknemers (onder ex-werknemers wordt verstaan een gewezen medewerker die YHY bvba sedert minder dan 12 maanden heeft verlaten) van YHY bvba af te werven. Deze bepaling geldt zowel gedurende de overeenkomst als gedurende één jaar na het beëindigen ervan. In geval van inbreuk op deze clausule zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 24 maanden brutoloon van de werknemer of de ex-werknemer, zoals de laatste maal is betaald door YHY bvba.
 25. YHY bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade die de klant leidt door een fout van haar medewerkers, indien deze fout gebeurd is binnen het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 26. YHY bvba behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen door een aankondiging op haar website. Het is de verantwoordelijkheid van de klant zich hiervan afdoende in kennis te stellen. De klant kan desgevallend een (digitale) kopij van de meest recente algemene voorwaarden verkrijgen. Bij gebrek aan expliciete vraag of weigering gaat YHY bvba ervan uit dat de klant akkoord is met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 27. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 10 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 28. Verwerking van persoonsgegevens: YHY bvba en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de OvereEnkomst de Belgische wet van 8 december 1992 (hierna: “Privacywet”) en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 (hierna: de “GDPR”) van toepassing is die de Privacywet zal vervangen. Voor meer info, zie onze Privacy Policy.

YHY bvba (Phone Center Koersel)

Pieter Vanhoudtstraat 6/1, 3582 Beringen, België

Tel: +32 11 29 76 33

[email protected]

Privacy en cookie policy

Indien u onze website https://www.phonecenter-koersel.be/ of een van onze andere domeinen die naar deze website doorstuurt bezoekt, worden er persoonsgegevens van u verwerkt. YHY bvba acht uw privacy van groot belang.

Om uw privacy zo goed mogelijk te respecteren, hanteren wij een aantal normen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze policy.
 • Gegevens beperken: Wij trachten onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot datgene wat nodig is voor de goede werking van onze website en dienstverlening.
 • Security: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.
 • Toestemming: Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming in gevallen waarin uw toestemming wettelijk vereist is omtrent gegevensverwerking.
 • Rechten: Wij respecteren uw recht om de persoonsgegevens, die wij van u verwerken, in te zien, te corrigeren of te verwijderen en eventuele andere rechten, die u op grond van de toepasselijke privacywetgeving heeft.

In deze privacy en cookie policy kunt u lezen hoe wij bovenstaande in de praktijk brengen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze websites laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken de persoonsgegevens, die rechtstreeks door u worden opgegeven (bijvoorbeeld via het contactformulier op de website) of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor wij deze hebben verkregen, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Afhankelijk van welke functionaliteiten of diensten die u via de website of onze dienstverlening gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Facturatie gegevens;
 • Betalingsgegevens;
 • E-mailadres;
 • Logingegevens;
 • Geslacht;
 • IP-adres.
 • [……]

Uw persoonsgegevens worden door ons onder andere gebruikt voor de onderstaande doeleinden maar niet uitsluitend beperkt tot deze doeleinden:

 • Het verlenen van toegang tot de website;
 • Het aanbieden van functionaliteiten via de website;
 • Het factureren van de afgenomen diensten;
 • Het registreren van domeinnamen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en dienstverlening;
 • Het beantwoorden en afhandelen van de door u gestelde vragen;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via zoekmachines;
 • Het aanbieden van gerichte advertenties via marketingplatformen
  (zoals bv: Facebook, LinkedIn, …).
 • […….]

Contactformulier en e-mails

Indien u vragen heeft over YHY bvba of de door ons aangeboden diensten, kunt u contact met ons opnemen. U kunt contact opnemen via mail of telefonisch tussen de kantooruren (dit met uitzondering van feestdagen en gevallen van overmacht). Onze contactgegevens vindt u terug op de website: https://www.phonecenter-koersel.be/

Indien u het contactformulier op de contactpagina invult, of wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

E-mailverwerking is mogelijk maar niet beperkt tot volgende partijen:

Partij

Doel

Vestiging

Dienst

Google

E-mailverkeer

US (Privacy Shield)

Gsuite

Zoho CRM

CRM management

US (Privacy Shield)

Customer Relations

Freshbooks

Administratie

US (Privacy Shield)

Administratie

Freshdesk

Support

US (Privacy Shield)

Ticketing system

Mailchimp

E-mail marketing /Internet marketing   

US (Privacy Shield)

E-mail marketing

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met de pagina’s van onze website wordt meegestuurd en in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie, die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Bepaalde functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische & functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website en onze diensten te verbeteren / optimaliseren (analytische cookies);
 • Het web aanbod voor u interessanter te maken door middel van gerichte advertenties via verscheidene kanalen (advertentie cookies);
 • U de mogelijkheid te bieden om de informatie op onze website te delen via verschillende ‘social media’ (social media cookies).

Wanneer u onze websites voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond waarin wordt aangegeven dat, indien u onze policies accepteert op de website, u ons toestemming geeft om cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze privacy en cookie policy

Wij hebben geen controle op hetgeen derde partijen zelf met gegevens doen, die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen gegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partijen (let op: deze kan regelmatig wijzigen).

Deze cookies en plug-ins kunnen bestaan uit maar beperken zich niet tot het volgende:

Partij

Type

Vestiging

Dienst

Google

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Analytics, Tag manager, …

Google

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Adwords, remarketing snippets, …

Facebook

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Facebook pixel, like & share buttons, page includes, API connections, …

Mailchimp

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Advertentie cookies, plugin/script voor opt-in email nieuwsletter en remarketing/reminders

Smartlook

Analytische cookies

US (Privacy Shield)

Smartlook, script ter opname van websiteactiviteit (relevant voor bug detectie en verbeteren van de ervaring), …

LinkedIn

Advertentie cookies

US (Privacy Shield)

Pixel / Remarketing service, …

WordPress

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Joomla

Technische & functionele cookies

US (Privacy Shield)

CMS

Drupal

Technische & functionele cookies

EU

CMS

Ander CMS

Technische & functionele cookies

EU/US

CMS

Cloudflare

Technische & functionele cookies  

US (Privacy Shield)

Verbetering van web prestaties en technisch relevante identificatie van een gebruiker met nadruk op security

*

Technische & functionele cookies

EU

Technisch relevante cookies met betrekking tot (verbeterde) werkzaamheid/functionaliteit van de website.

*

Social media cookies

EU / US

Cookies die het mogelijk maken om bepaalde onderdelen van de website te delen op social media.

(Let op: Bovenstaande kunnen wijzigen)

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor exacte instructies. Houd er wel rekening mee dat (bepaalde functionaliteiten op) de websites mogelijk niet of niet-volledig werken indien u de cookies uitschakelt. De websites of onderdelen hiervan kunnen hieromtrent ook toegang weigeren.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacy en cookie policy is niet van toepassing op websites en diensten van derden die door middel van links of scripts / plug-ins met onze website verbonden zijn. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare / veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of in gevallen waarin wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt of verkregen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Rechten van betrokkenen

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. U kunt uw verzoeken richten aan [email protected] of per aangetekende brief naar: Pieter Vanhoudtstraat 6 Bus 1, 3580 Beringen

Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren, voordat wij gegevens toesturen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de betreffende cookie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser.

Wijzigingen privacy en cookie policy

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy en cookie policy aan te passen. Indien zich een wijziging voordoet zal hiervan een melding op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy en cookie policy nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Pieter Vanhoudtstraat 6 Bus 1, 3580 Beringen

[email protected]

+32 11 29 76 33

x

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Ik accepteer Ik weiger